Årsredovisning och stämma för 2012

Årstämman avlöpte under festliga former nere på Lobby och var välbesökt, vilket är väldigt positivt.
Själva årsredovisningen avsåg 2012 då föreningen i och för sig var bildad men utan att några lägenheter ännu hade sålts.
Stämman godkände redovisningen som finns bilagd här tillsammans med stämmoprotokollet. Mer väsentligt än de siffror som vavsåg 2012, var halvårsrapporten fram till 2013-06-30. Denna stämmer i all väsentlighet med det som beskrivits i den ekonomiska planen.
Värt att notera är att styrelsen nu också börjar besättas av mäniskor som bor i huset, till ledamot valdes Carolina Böhme samt som revisorssuppleant Panos Matiakis som bägge bor på Rådmansgatan.